Accordeonvereniging Tutta La Forza

Genieten van accordeonmuziek


Privacybeleid van accordeonvereniging Tutta La Forza

i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die accordeonvereniging Tutta La Forza verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van accordeonvereniging Tutta La Forza of om een andere reden persoonsgegevens aan accordeonvereniging Tutta La Forza verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1.   Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de secretaris van accordeonvereniging Tutta La Forza. Adres: Vivaldistraat 27, 5481 LW Schijndel, e-mail:

doortjestams@home.nl

Accordeonvereniging Tutta La Forza is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17166766.

2.   Welke gegevens verwerkt accordeonvereniging Tutta La Forza en voor welk doel

2.1    In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a.      Voor- en achternaam, geboortedatum en aanvangsdatum van het lidmaatschap.

b.     Adresgegevens en eventueel postadres.

c.      Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

2.2    Accordeonvereniging Tutta La Forza verwerkt de in sub. 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.      Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

b.     Je naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van accordeonvereniging Tutta La Forza.

c.      Je naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor de jaarlijkse toezending van de ledenlijst aan de eigen leden.

d.     Je naam en bankrekening worden gebruikt om betalingen b.v. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3   Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van je lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met accordeonvereniging Tutta La Forza en je te informeren over de ontwikkelingen van accordeonvereniging Tutta La Forza.

2.4    E-mail berichtgeving:

Accordeonvereniging Tutta La Forza gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie met betrekking tot het lidmaatschap van accordeonvereniging Tutta La Forza. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de secretaris.

2.5  Beeldmateriaal:

Accordeonvereniging Tutta LA Forza gebruikt beeldopnamen van de beide orkesten voor:

a.   Het eigen papieren historisch archief dat op verzoek alleen ter inzage is voor eigen leden.

b.   De eigen website. Voorafgaand aan de beeldopname wordt hiervoor ter plekke toestemming gevraagd.

3.   Bewaartermijnen

Accordeonvereniging Tutta La Forza verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Na afloop van je lidmaatschap worden je gegevens uit de actieve ledenadministratie verwijderd en maximaal 1 jaar bewaard. Alleen je naam en woonplaats worden in een passieve administratie bewaard wegens historische belang.

4.   Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft accordeonvereniging Tutta La Forza passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.   Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1   Via de secretaris van accordeonvereniging Tutta La Forza kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Accordeonvereniging Tutta La Forza zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst van je verzoek, hierover informeren.

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de secretaris.

5.3   Indien je klachten hebt, over de wijze waarop accordeonvereniging Tutta La Forza je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris van accordeonvereniging Tutta la Forza.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris.

6.   Wijzigingen

Dit privacybeleid staat op de website en kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en e-mail bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Dit Privacybeleid is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van Tutta La Forza
d.d. 20 januari 2020